Skip to main content

Vi ger skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn

Vi har mångårig erfarenhet av socialt arbete i form av placeringar, behandling och utredning.  Vi erbjuder stöd och uppföljning i kvinnors krissituation och hjälper vidare till en ny livssituation.

Vi har mångårig erfarenhet av socialt arbete i form av placeringar, behandling och utredning inom socialtjänst och skyddat boende.

Vi som bedriver verksamheten är socionomer samt klinisk familjeterapeut med vidareutbildning inom våld i nära relationer.

Vi erbjuder även öppenvårdsinsatser för familjer, Trappan samtal för barn samt stödsamtal för vuxna och barn.

VI ERBJUDER

  • Heldygnsboende för kvinnor och barn som behöver skydd mot våld eller andra typer av övergrepp med upptagningsområde i hela Sverige.
  • Stöd och uppföljning till varje kvinna men även till varje enskilt medföljande barn 0-18 år. Hjälp i kontakt med socialtjänst, polis, rättsväsendet, sjukvården och andra personer eller instanser som kan vara relevanta i familjens liv.
  • Vi ombesörjer fortsatt skolgång, sjukvård, tandvård samt relevant
    behandling och uppföljning till varje placerat barn på våra boenden.

”Vi erbjuder hjälp och stöd för varje familj att skapa en ny livssituation”

BOENDET

Våra boenden syftar till att vara en lugn och trygg bas för familjen i den krissituation de står i efter att ha lämnat sitt tidigare hem. Så långt det är möjligt anpassar vi tillvaron till varje individuell familjs behov.

Vi tillhandahåller både kollektivboende och enskilt boende. Vi har både hus och lägenheter avskilt men ändå centralt läge med närhet till kollektiv kommunikation.

SÄKERHET & SKYDD

  • Vi genomför Freda säkerhetsbedömning, Patriark och Sara.
  • Vi gör en individuell säkerhets- ochskyddsplanering vid varje placering som utvärderas under placeringens gång.
  • Vi bistår och stödjer kvinnan i upprättande av polisanmälan, kontaktförbud och andra viktiga delar för en långsiktig trygg tillvaro för sig själv och sina barn.

STÖD OCH UPPFÖLJNING

Vi jobbar utifrån Signs of Safety säkerhetsplanering med ett nära samarbete med socialtjänst och andra berörda aktörer runt familjen. Journalföring och rapporter skrivs utifrån socialtjänstens önskemål med
utgångspunkt i BBIC.

Vi erbjuder stödsamtal och anpassad uppföljning. Varje placerad kvinna och barn får en egen kontaktperson och i samråd med socialtjänsten görs en individuellt anpassad genomförande plan för varje person för tiden på boendet. Personalen har bred kunskap inom barns utveckling, anknytning, omsorgssvikt samt våld och våldsutsatthet.

Vi erbjuder Trappansamtal till placerade
barn vid behov samt familjebehandling i form av öppenvårdsinsats.

Journalföring och rapporterskrivs utifrån socialtjänstens önskemål med utgångspunkt i BBIC.

                                                                      Sverige

Välkommen att kontakta oss för mer information!

info@skyddatboendesverige.se

Tel: +46 72 888 3610